Wybierz jezyk:

Ogólne Warunki Umowy

Bytom, dnia 13 stycznia 2015 roku

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
OBOWIĄZUJĄCE W UMOWACH ZAWIERANYCH Z PRODUKCJĄ ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
„CONNECTOR” SPÓŁKĄ JAWNĄ MAREK KOCIOK, WOJCIECH KONIECZKO

§ 1
ZAKRES ZASTOSOWANIA

 1. Niniejsze Ogóle Warunki Umowy (dalej OWU) określają zasady oraz sposób zawierania umów sprzedaży i dostawy produktów oferowanych przez Produkcję Elementów Złącznych „CONNECTOR” Spółkę Jawną Marek Kociok, Wojciech Konieczko, adres: 41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1, NIP: 645-234-71-88, REGON: 278320031, KRS:0000536588 (dalej PEZ „CONNECTOR” Sp.J.), a Kontrahentem.
 2. Poprzez Kontrahenta w rozumieniu niniejszych OWU należy rozumieć każdy podmiot zawierający umowę sprzedaży lub dostawy produktów z PEZ „CONNECTOR” Sp.J. (dalej Kontrahent).
 3. PEZ „CONNECTOR” Sp.J. oraz Kontrahent łącznie dalej zwani są w niniejszym OWU jako Strony (dalej Strony).
 4. Poprzez produkt//produkty w rozumieniu niniejszych OWU należy rozumieć wszelkie towary znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej PEZ „CONNECTOR” Sp.J. (dalej Produkt//Produkty).
 5. Niniejsze OWU mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym ofertami składanymi przez PEZ „CONNECTOR” Sp.J. Kontrahentom, a także w zakresie akceptacji ofert (potwierdzeń zamówienia Kontrahenta) oraz kontrofert składanych Kontrahentom. Kontrahenta wiążą OWU o treści obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy produktów.
 6. Poprzez złożenie oferty (zamówienia) zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy produktów Kontrahent akceptuje postanowienia niniejszych OWU.
 7. Dopuszczalne jest uregulowanie stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony w sposób odmienny niż stanowią niniejsze OWU. Rzeczona zmiana wymaga zgodnych oświadczeń woli Stron złożonych w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 2
PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Dopuszczalne jest składanie przez Kontrahenta zamówień (ofert) poprzez listy polecone, faksem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na podstawie aktualnej oferty handlowej PEZ „CONNECTOR” Sp.J.
 2. Każde zamówienie winno określać co najmniej:
  a) rodzaj i ilość zamówionych produktów,
  b) dane odbiorcy zamówionych produktów,
  c) dane płatnika zamówionych produktów,
  d) sposób dostawy oraz środek transportu,
  e) miejsce i termin dostarczenia produktów (względnie harmonogram dostaw),
  f) oświadczenie o wymaganych dokumentach potwierdzające jakość produktów,
  g) dane przedstawiciela Kontrahenta odpowiedzialnego za realizację zamówienia.
 3. Wszelkie zamówienia winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kontrahenta oraz zgodnie z zasadą reprezentacji Kontrahenta pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie zamówienia składane przez Kontrahenta nie wiążą PEZ „CONNECTOR” Sp.J. do czasu złożenia oświadczenia o jego przyjęciu wyrażonego w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia Kontrahenta. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia , uważa się, iż zamówienie nie zostało przez PEZ „CONNECTOR” Sp.J. przyjęte.
 5. Harmonogram dostaw przedłożony przez Kontrahenta wymaga uprzedniej akceptacji wyrażonej przez PEZ „CONNECTOR” Sp.J. w formie pisemnej.
 6. Za dzień złożenia zamówienia uznaje się dzień, w którym zamówienie dotarło do PEZ „CONNECTOR” Sp.J. w sposób prawidłowy, w szczególności po łącznym spełnieniu warunków określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu OWU.
 7. W przypadku uchylania się Kontrahenta od zapłaty ceny należnej za dostarczone produkty oraz odsetek powstałych wskutek opóźnienia w zapłacie, PEZ „CONNECTOR” Sp.J. uprawniona będzie do wstrzymania dalszych dostaw produktów do czasu uregulowania zadłużenia przez Kontrahenta.

§ 3
CENA

 1. Wysokość ceny należnej za produkty PEZ „CONNECTOR” Sp.J. każdorazowo będzie ustalana w treści przyjęcia zamówienia Kontrahenta lub w umowie.
 2. Okres obowiązywania ceny jest każdorazowo określany w potwierdzeniu zamówienia Kontrahenta lub w umowie.
 3. W przypadkach, w których na wysokość ceny składają się również koszty transportu produktów, każdorazowa zmiana miejsca dostarczenia produktów, organizacji i środka transportu, a także kosztów energii elektrycznej, paliwa oraz kosztów dostępu do infrastruktury równoznaczna będzie zmianie wysokości ceny.
 4. Cena produktów jest kwotą netto, do której zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług według stawki aktualnie obowiązującej.

§ 4
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia jest uzgadniany przez Strony w potwierdzeniu zamówienia Kontrahenta lub w harmonogramie dostaw.
 2. Zmiana terminu realizacji zamówienia lub harmonogramu dostaw wymaga uprzedniej pisemnej zgody PEZ „CONNECTOR” Sp.J.
 3. W przypadku niemożliwości terminowej realizacji zamówienia, PEZ „CONNECTOR” Sp.J. zawiadomi Kontrahenta o tejże okoliczności przed ustalonym przez Strony terminem realizacji zamówienia.

§ 5
TRANSPORT PRODUKTÓW

Sposób dostawy zamówionych produktów do Kontrahenta, w szczególności określenie sposobu oraz środka transportu jakim produkty zostaną dostarczone, obowiązków stron w zakresie wszelkich wymogów formalnych związanych z transportem, ustalenia co do pokrycia kosztów transportu i kosztów ubezpieczenia produktów, określane są w zamówieniu lub w potwierdzeniu zamówienia Kontrahenta, o których mowa w § 2 niniejszych OWU, względnie w odrębnej ofercie lub umowie szczegółowo regulującej warunki oraz koszty transportu.

§ 6
SPOSÓB PŁATNOŚCI ORAZ ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. PEZ „CONNECTOR” Sp.J. zastrzega sobie prawo własności sprzedanych produktów aż do uiszczenia przez Kontrahenta całości ceny.
 2. PEZ „CONNECTOR” Sp.J. zastrzega, iż stosuje terminy płatności w formie nieodroczonej. Poprzez nieodroczony termin płatności należy rozumieć uregulowanie należności przed wydaniem towaru lub realizacją dostawy. Dopuszczalne jest regulowanie należności w częściach przy odbiorze lub dostawach częściowych.
 3. PEZ „CONNECTOR” Sp.J. stosuje odroczony termin płatności w stosunku do Kontrahentów, którym przyznała limit kupiecki.
 4. PEZ „CONNECTOR” Sp.J. zastrzega sobie prawo odmowy zastosowania odroczonego terminu płatności wobec tych Kontrahentów, którzy w przeszłości zamawiali u niej produkty i z przyczyn niezależnych od PEZ „CONNECTOR” Sp.J. nie wywiązali się z warunków złożonych zamówień.
 5. Zapłata za produkty nabyte od PEZ „CONNECTOR” Sp.J. winna nastąpić w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT. Termin zapłaty określony jest w potwierdzeniu zamówienia Kontrahenta lub w fakturze VAT i liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT. W przypadku gdy termin zapłaty przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, Strony dopuszczają możliwość zapłaty w następnym dniu roboczym.
 6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpływu środków na rachunek bankowy PEZ „CONNECTOR” Sp.J.
 7. Kontrahent upoważnia PEZ „CONNECTOR” Sp.J. do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kontrahenta w zakresie należności przewidzianych łączącą strony umową sprzedaży lub dostawy produktów.
 8. Odroczenie terminu zapłaty za produkty nabyte od PEZ „CONNECTOR” Sp.J. wymaga uprzedniej pisemnej zgody PEZ „CONNECTOR” Sp.J.
 9. PEZ „CONNECTOR” Sp.J. zastrzega sobie prawo do obciążenia Kontrahenta odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym (stosownie do art. 359 § 21 k.c.) w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.
 10. Wszelkie dodatkowe terminy na uiszczenie zaległych należności zakreślone w ponagleniach lub wezwaniach do zapłaty nie będą stanowiły prolongaty terminów płatności.

§ 7
PRZYJĘCIE DOSTAWY ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Kontrahent zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia produktów poprzez:
  a) opatrzenie pieczęcią firmową listu przewozowego lub innego dokumentu stwierdzającego wydanie produktów (wydanie WZ),
  b) podpisanie przez osobę przyjmującą produkty oraz opatrzenie datą odbioru listu przewozowego lub innego dokumentu stwierdzającego wydanie produktów (wydanie WZ).
 2. W dniu przyjęcia produktów następuje odbiór zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym w zakresie możliwym do ustalenia bez dokonania dodatkowych szczegółowych badań, pomiarów lub oględzin.
 3. W przypadku stwierdzenia w dniu przyjęcia produktów braków ilościowych i/lub jakościowych przedstawiciel PEZ „CONNECTOR” Sp.J. oraz Kontrahent sporządzają stosowny protokół. Kontrahent winien zgłosić do protokołu wszelkie swoje zastrzeżenia.
 4. W przypadku ujawnienia się wad produktów w terminie późniejszym, Kontrahent winien niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zgłosić tą okoliczność PEZ „CONNECTOR” Sp.J. w formie pisemnej listem poleconym, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Produkt obarczony wadami fizycznymi powstałymi wskutek jego niewłaściwego używania (w szczególności używania sprzecznego z jego przeznaczeniem) lub uszkodzenia mechanicznego, nie podlega reklamacji.
 6. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się zgodnie z procedurą wewnętrzną PEZ „CONNECTOR” Sp.J. „Nadzór nad Wyrobem Niezgodnym”, która to procedura stanowi dokument certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO-9001.
 7. Usunięcie wad produktu polegać będzie według wyboru PEZ „CONNECTOR” Sp.J. bądź to na naprawie wadliwego produktu, bądź to na wymianie produktu na wolny od wad.
 8. Produkt winien być używany oraz konserwowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie skutkować mogą utratą gwarancji udzielonej Kontrahentowi przez PEZ „CONNECTOR” Sp.J.

§ 8
KONSEKWENCJE OPÓŹNIANIE SIĘ KONTRAHENTA Z ODBIOREM PRODUKTÓW

 1. 1. W przypadku opóźniania się przez Kontrahenta z odbiorem produktów dłużej niż 7 dni liczonych od umownej daty odbioru, PEZ „CONNECTOR” Sp.J. uprawniony będzie do:
  a) wystawienia oraz wysłania na adres Kontrahenta faktury VAT opiewającej na cenę należną za sprzedane produkty,
  b) wysłania produktów własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika, bez uprzedniego negocjowania warunków przewozów, na koszt Kontrahenta,
  c) obciążenia Kontrahenta kosztami przechowywania produktów w wysokości 0,5% ich wartości za każdy dzień opóźnienia w odbiorze,
  d) powstrzymania się od realizacji dalszych dostaw produktów na rzecz Kontrahenta, aż do czasu dokonania przez Kontrahenta zapłaty i odbioru za zaległe produkty,
  f) odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Kontrahenta do jej wykonania zakreślając mu nowy termin na jej wykonanie.
 2. W przypadku opóźniania się Kontrahenta z odbiorem produktów, PEZ „CONNECTOR” Sp.J. uprawniony będzie do obciążenia go karą umowną w wysokości 0,5% ceny należnej za produkty liczonej za każdy dzień opóźnienia.
 3. W przypadku odstąpienia przez PEZ „CONNECTOR” Sp.J. od umowy z przyczyn zawinionych przez Kontrahenta, PEZ „CONNECTOR” Sp.J. uprawniony będzie do obciążenia go karą umowną w wysokości równowartości ceny należnej za zamówione produkty.

§ 9
SIŁA WYŻSZA

 1. Strona, której działanie lub zaniechanie nastąpiło na skutek działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni od daty uzyskania informacji o niej) poinformowania drugiej Strony o rodzaju i zasięgu tej siły, a także o przewidywanym okresie jej trwania.
 2. Poprzez siłę wyższą uznaje się nadzwyczajne, nieprzewidywalne oraz nagłe utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. w produkcji i w handlu), któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec, w szczególności: działania wojenne, klęski żywiołowe, zamach stanu, pożary, strajki, powstania, epidemie, kwarantanny, działania organów państwowych oraz samorządowych (np. embargo lub zakaz importu//eksportu), awarie maszyn PEZ „CONNECTOR” Sp.J. oraz brak możliwości załadunku lub rozładunku towarów z uwagi na aurę atmosferyczną.
 3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku zaistnienia siły wyższej w przypadku zastosowania się do zasad określonych powyżej. Jeżeli przeszkoda powstała w wyniku zaistnienia siły wyższej trwa dłużej niż 1 miesiąc Strony ugodowo ustalą warunki dalszej współpracy. W przypadku niemożliwości zażegnania sporu w drodze ugody, łącząca strony umowa sprzedaży lub dostawy wygasa.

§ 10
KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku ze współpracą gospodarczą, a które to informacje nie są powszechnie dostępne (dalej Informacje Poufne).
 2. Informacjami Poufnymi w szczególności są informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, a także inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz know how PEZ „CONNECTOR” Sp.J.
 3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych dotyczy wszelkich informacji, niezależnie od tego czy Strona powzięła je bezpośrednio od drugiej Strony czy pośrednio od pracowników, przedstawicieli, osób współpracujących z drugą Stroną, a także od osób trzecich.
 4. Udostępnienie osobie trzeciej jakichkolwiek Informacji Poufnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu OWU.
 5. Obowiązek zachowania klauzuli poufności nie dotyczy:
  a) Informacji Poufnych, które były znane Stronom w dacie zawarcia przez Strony umowy sprzedaży/dostawy lub stały się Stronom znane w trakcie trwania rzeczonej umowy w inny sposób aniżeli naruszenie obowiązku zachowania klauzuli poufności,
  b) obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych wynikającego z zastosowania przepisów prawa,
  c) przedstawienia umowy zamawiającemu wykonanie odrębnej umowy w drodze przetargu organizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Strony zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu zapewnienia aby środki komunikowania się wykorzystywane przez każdą z nich odbioru oraz wysyłania Informacji Poufnych gwarantowały zabezpieczenie tychże informacji przed ujawnieniem ich osobom nieupoważnionym.
 7. Obowiązek zachowania klauzuli poufności wiąże Strony zarówno w okresie trwania umowy sprzedaży//dostawy produktów, jak i po zakończeniu współpracy przez Strony.
 8. Strona, która dopuści się naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości żądania odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 11
KORESPONDENCJA I DORĘCZENIA

 1. Wszelka korespondencja (w szczególności zamówienia, wezwania i oświadczenia) dla której niniejsze OWU zastrzega formę pisemną, dla uznania za skutecznie doręczone wymagają przesłania kurierem, listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru na adres:
  a) dla PEZ Sp.J. - 41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1,
  b) dla Kontrahenta: wskazany w ofercie (zamówieniu) lub w umowie.
 2. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o każdoczesnej zmianie adresu korespondencyjnego lub osoby uprawnionej do odbioru korespondencji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niedochowania przez Stronę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się iż wszelka korespondencja doręczona na adres poprzedni lub zaadresowana do osoby poprzednio uprawnionej do odbioru korespondencji jest skutecznie doręczona.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu wszelkich okoliczności, które nawet potencjalnie mogą mieć wpływ na wykonanie łączącej Strony umowy, a także tych okoliczności, które mogą skutkować tym, że druga strona nie będzie w stanie wykonać lub należycie wykonać umowy (w szczególności dokonać terminowej zapłaty ceny oraz świadczeń ubocznych).
 2. Strony zobowiązują się do dążenia do ugodowego zażegnania wszelkich sporów powstałych wskutek wykonania łączących Strony umów. W przypadku niemożliwości zawarcia przez Strony ugody, sądem właściwym dla rozpoznania wszelkich sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby PEZ „CONNECTOR” Sp.J.
 3. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie przez PEZ „CONNECTOR” sp.j. udostępnianych przez niego danych osobowych w związku z realizacją umów sprzedaży//dostawy.
 4. Stosunek prawny powstały na podstawie niniejszych OWU podlega prawu polskiemu.